عوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکر

دریافت: عوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکر

عوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکر

هدف از این پایان نامه عوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکر می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات60
حجم86/69 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه عوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکر می باشد.

فرهنگ
فرهنگ، از جمله متغیرهایی است که در تحول سبکهای تفکر نقش دارد. بعضی فرهنگها به بعضی از سبکهای تفکر بیشتر اهمیت می دهند. برای مثال در آمریکای شمالی تأکید بیشترروی نوآوری و ایجاد فرصتهای مناسب باعث می گردد که سبکهای قانونگذار و آزاد اندیش حداقل در میان بزرگسالان اهمیت بیشتری داشته باشد. قهرمانان ملی ایالات متحده مانند ادیسون به عنوان یک مخترع، انیشتین به عنوان یک دانشمند، جفرسون به عنوان یک سیاستمدار، استیفن جابز به عنوان یک مؤسس بزرگ، و ارنست همینگوی به عنوان یک نویسنده، همواره به خاطر تفکرات بدیعشان مورد توجه و احترام بوده اند. جوامع دیگر مانند ژاپن با توجه به تأکیدشان بر حفظ سنتها و همنوایی و همرنگی جامعه، احتمالاً بیشتر روی سبکهای اجرایی و محافظه کارانه تأکید دارند.

جامعه ای که بر همنوایی و آداب و رسوم و سنن تأکید دارد، دچار ایستایی می شود. زیرا اعضا خود را به این نوع سبکهای تفکر وادار می کند. در برخی از فرهنگها به کودکان از سالهای اولیه آموزش می دهند که در مورد اعتقادات مذهبی سؤال نکنند، و یا در مورد حکومت همینطور برای مثال در کشور کره جنوبی و چین نتیجه سؤال کردن درباره حاکمیت، حبس و زندان است. لذا والدین حساسیت زیادی به تشویق و و ترغیب تفکر محافظه کارانه دارند تا تفکر آزادیخواهانه. در جوامع دیگر کودکان تشویق می شوند در مورد آنچه آموزش می بینند، بیشتر سؤال کنند این تفاوتها بسیار حائز اهمیت است. استرنبرگ معتقد است، که سبکهای تفکر در هر گروه اکثراً همان مواردی هستند که به آن اهمیت داده می شود. بعضی گروهها تفکر ابداعی و آزاد اندیشانه را تشویق می کنند و در بعضی گروههای دیگر این نوع تفکرات را تشویق نمی شوند(استرنبرگ،1381). به عنوان مثال کودکان غیر سفید پوست و کودکان طبقه پائین غالباً مهارتهای متفاوتی را می آموزند، آنها غالباً دچار فقدان مهارتهای مربوط به مدرسه اند، مهارتهایی که در جوامع طبقه مرفه سفید پوست با ارزش تلقی می شود.آنان آنچه را در خرده فرهنگشان پذیرفته می شود می آموزند. کودکان ترکتون ، محله سیاهپوست نشین فقیرتپه های کارولینا را در نظر بگیرید. وقتی کودکان این محله به مدرسه می روند نمی توانند سؤالات غیر مستقیم معلمان را بفهمند، زیرا اینگونه سؤالات در خانه آنان رد و بدل نمی شود و آنان در خانه یا محله شان با القاب خاصی همدیگر را صدا می زنند( ماسن و همکاران،1385).

مقطع تحصیلی
زمانی که کودکان مدرسه را آغاز می کنند، دوره پرورش قانونگذاری به شدت محدود می شود. از کودکان انتظار می رود که خود را با ارزشهای شکل گرفته در مدرسه هماهنگ سازند. معلمان تصمیم می گیرند که دانش آموزان چه کارهایی را باید انجام دهند و آنها نیز انجام می دهند. دانش آموزانی که در مدرسه جهت ها و گروهبندی ها را رعایت نمی کنند، غیر اجتماعی و حتی نامتجانس به نظر می رسند. بعضی وقتها می گوئیم که کودکان در مدارس خلاقیت خود را از دست می دهند. در واقع آنچه آنها از دست می دهند سبک تفکری است که عملکرد خلاق را به وجود می آورد. دانش آموزان به خاطر سبک اجرائی، جزئی نگری و محافظه کارانه تشویق می شوند. در دوره های پیشرفته دانشکده و حتی دوره های فارغ التحصیلی به خاطر نوشتن مقالات مقایسه ای و ارائه نظریه های مغایر یا تحقیق تحصیلی یا نقشه های عملی تشویق می شوند. حال سبک تفکر قضایی دارای اهمیت است، و تفکر اجرایی کمتر مورد توجه است.

وقتی فرد وارد حرفهای می شود، مثلاً به عنوان یک روان شناس محقّق، به خاطر تفکرات خلاق در پیشبرد این زمینه تشویق خواهد شد،اکنون سبک تفکر قانونگذار تشویق می شود، افرادی که مدت بیشتری در این شغل بوده اند نسبت به کسانی که تازه وارد این حرفه شده اند از آزادی بیشتری برای ابراز عقاید خود برخوردارند. مقالات ارائه شده و طرح های پیشنهادی از سوی محققان سالهای آخر دانشکده مانند مقالات و طرحهای افرادی که در سالهای اول هستند، به یک شیوه بررسی نمی شود. به کسی که سال آخر است، نسبت به کسی که سال اول است، در جهت سبک قانونگذاری، آزاد اندیش و تغییر این زمینه، فرصت بیشتری داده می شود. به طور شگفت انگیزی دانشجویان سال آخر، بیشتر انقلابی هستند چون در این زمینه محدود نشده اند و به احتمال بیشتر عقیده به تغییر رشته دارند(استرنبرگ،1381).

فهرست مطالب

تعریف نظری کارکردهای سبکهای تفکر تعریف عملیاتی کارکردهای سبکهای تفکر

2-2-پیشینه نظری سبکهای تفکّر 5
2-2-1- تعریف تفکّر 5
2-2-2- عناصر عمده در تفکّر از نظر روانشناسی 5
2-2-2-1- تصورات ذهنی: 6
2-2-2-2- تمیز 6
2-2-2-3- وحدت دادن 7
2-2-2-4- تجرید 7
2-2-2-5- تعمیم 8
2-2-2-6- زبان 9
2-2-3- نظریه خود گردانی ذهنی 10
2-2-3-1-کارکردهای سبک تفکّر 13
2-2-3-2- اشکال سبک تفکّر 14
2-2-3-3- سطوح سبک تفکر 20
2-2-3-5- گرایشهای سبک تفکّر 22
شکل 2-2- طرح نظری نظریه خودگردانی ذهنی 24
2-2-4- عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر 24
2-2-4-4- سبکهای تفکّر والدین 28
2-2-5- سبکهای تفکّر درآموزش و ارزشیابی 30
2-2-5-1- رویکردهای معلّم محور و فراگیر محور 30
جدول2-1- نکات آموزشی در مورد سبکهای تفکّر 35
2-2-6- تاریخچه ای از رابطه سبک تفکر و پیشرفت تحصیلی 36
2-4- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد موضوع 39
جدول 2-3-پیشینه پژوهشهای داخلی در رابطه با موضوع 48
جدول 2-4- پیشینه پژوهشهای خارجی در مورد موضوع 54
فهرست منابع 56


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

نظریه های سبک های تفکر

سبک های تفکر در آموزش

سبک های تفکر در ارزشیابی

شکل گیری سبک های تفکر

نظریه خودگردانی ذهنی

کارکردهای سبک های تفکر

عناصر عمده در تفکر از نظر روانشناسی