آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC)

دریافت: آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC)

فهرست مطالب

بخش اول : مدیریت استراتژیک

ü ادبیات استراتـژی

ü ماموریت

ü مدل كلاسیك برنامه ریزی استراتژیك

بخش دوم : معرفی روش كارت امتیازی متوازن (BSC)

ü موانع اجرای استراتژی

ü وجود شكاف بین استراتژی و عمل

ü نارسایی معیارهای مالی در سنجش عملكرد

ü ظهور روش ارزیابی متوازن

ü روند توسعه كارت امتیازی متوازن (BSC)

بخش سوم : تشریح مفاهیم كارت امتیازی متوازن (BSC)

ü تعاریف و مفاهیم اصلی

ü روش كارت امتیازی متوازن (BSC)

ü معیارهای سنجش (Measure)

ü رابطه علت و معلولی در روش BSC

ü منظر مالی Financial

ü ارزیابی از منظر مالی

ü منظر مشتری Customer

ü ارزیابی از منظر مشتری

ü منظر فرآیندهای داخلی Internal Processes

ü ارزیابی از منظر فرآیندها

ü منظر یادگیری و رشد Learning & Growth

ü ارزیابی از منظر یادگیری و رشد

بخش چهارم : كارت امتیازی متوازن و نقشه های استراتژی

ü نقشه استراتژی

ü نكات اساسی در توسعه سنجه‌ها

ü مراحل پیاده سازی روش ارزیابی متوازن

مدیریت استراتژیک

ارزیابی متوازن عملکرد

کارت امتیازی متوازن

BSC

نقشه استراتژی

استراتژی