آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

دریافت: آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

این جزوه برای آشنایی اولیه با تکنیک های مدیریتی می باشد و مناسب دانشجویان رشته های مدیریت و صنایع می باشد .

فهرست مطالب

موضوع صفحه

مدیریت جامع كیفیت (Total Quality Management) 2

مهندسی مجدد 16

مهندسی معكوس 34

الگوبرداری (Benchmarking) 41

شش‌سیگما 49

مهندسی ارزش 60

تفكر ناب 68

سازمانهای یادگیرنده 87

TRIZ 94

مدیریت تحقیق 100

مدیریت ریسك 136

مدیریت استراتژیك 140

مدیریت منابع انسانی 144

مدیریت زنجیره تامین(Supply Chain Management) 153

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) 163

پژوهش در عملیات 172

الگوریتمهای هیوریستیك 178

مهندسی فاكتورهای انسانی (ارگونومی) 181

مدیریت دانش 183

تعمیرات و نگهداری 188

مبانی 5S 205

انجمن جهانی سازمانهای صنعتی فن آوری و تحقیقاتی WAITRO 220

مدیریت جامع كیفیت

Total Quality Management

مهندسی مجدد

مهندسی معكوس

الگوبرداری

Benchmarking

شش‌سیگما

مهندسی ارزش

تفكر ناب

سازمانهای یادگیرنده

TRIZ

مدیریت پروژه

مدیریت ریسك

مدیریت استراتژیك

مدیریت منابع انسانی

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management

برنامه‌ریزی منابع سازمانی

Enterprise Resource Planning