پاور پوینت پدافند غیر عامل مبحث بیست و یکم ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان

دریافت: پاور پوینت پدافند غیر عامل مبحث بیست و یکم ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان

•پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

پدافند غیرعامل

پاورپوینت پدافند غیر عامل