خلاصه فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود

دریافت: خلاصه فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود

شامل توضیحاتی:

تضاد در روابط نمایندگی

در روش های کنترل تضاد در روابط نمایندگی بازی غیرمشارکتی، مالک چه راهکارایی می تواند اتخاذ کند؟

کنترل تضاد میان مدیر و مالک

تاثیر در شناخت در ارتباط با اندازه گیری سود

بررسی مدیریت از دیدگاه گزارشگری مالی و قراردادی

تعریف مدیریت سود

الگوهای مدیریت سود

انگیزه های مدیریت سود

مدیریت سود خوب

مدیریت سود بد

تعریف دقت و حساسیت در اندازه گیری سود

ارتباط بین گزارشگری مالی و کنترل تضاد و روابط نمایندگی

خلاهص فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2

دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود