گزارش کارآموزی ساختمان فلزي شركت تك آزما (پروژه ساختمان هاي تك آزما)

دریافت: گزارش کارآموزی ساختمان فلزي شركت تك آزما (پروژه ساختمان هاي تك آزما)

گزارش کارآموزی ساختمان فلزي شركت تك آزما (پروژه ساختمان هاي تك آزما)

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزي شركت تك آزما (پروژه ساختمان هاي تك آزما)،

در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول :

1- معرفي مكان كارآموزي

فصل دوم ( مراحل اجراي پروژه ) :

2- آماده سازي محوطه

3- گود برداري و پي كني

4- روشهاي گود برداري و پي كني

5- پياده كردن نقشه

6- بتن مگر يا بتن تميز

7- پياده كردن محورهاي ساختمان روي بتن مگر

8- استفاده از ديوار مانع

9- پياده كردن محل پي ها و شناژها و آرماتور گذاري

10- قالب بندي

11- بتن سازي و بتن ريزي

12- كاهش آب بتن توسط جذب قالب هاي آجري

13- نصب صفحات زير ستوني

14- ساختن اعضا سازه

15- ستونها و اجراي آنها

16- ستونهاي مركب

17- تير ريزي

18- مراحل ساخت تير

19- بادبند

20- اجراي سقف تيرچه بلوك

21- حمل و انبار كردن بلوك ها

22- حمل و انبار كردن تيرچه ها

23- حمل و انبار كردن ميلگردها

24- نصب تيرچه ها

25- نصب تكيه گاه هاي موقت

26- نصب بلوكها

27- آرماتور بندي سقف

28- ميلگرد منفي روي تكيه گاه

29- تكميل قالب بندي

30-كنترل و آماده سازي سقف براي بتن ريزي

31- پرداخت سطح بتن

32- كاشي كاري

33- سفيد كاري

فصل سوم :

34- پيوست فرمهاي كارآموزي

گزارش کارآموزی ساختمان فلزي

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزي

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان فلزي

گزارش کارآموزی ساختمان فلزي رایگان

گزارش کارآموزی ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان