پرسشنامه ارزیابی عملکرد به وسیله کارت امتیازی متوازن

دریافت: پرسشنامه ارزیابی عملکرد به وسیله کارت امتیازی متوازن

2 عدد پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن ،برای دانشجویانی که در زمینه کارت امتیازی متوازن نیاز به پرسشنامه دارند، و همچنین ارزیابی میزان نیاز سازمان به این پرسشنامه هم در یک فایل ورد دیگر قرار داده شده است تا راهنمایی کاملی برای این دانشجویان باشد

دو پرسشنامه فاقد تحلیل است


پرسشنامه

ارزیابی

عملکرد

کارت امتیازی

متوازن

bsc